INVA

Herbicidų naudojimas invazinių augalų naikinimui melioracijos statinių ir vandens telkinių apsaugos zonose

Dažnai sulaukiame užklausų dėl teisinio reguliavimo, susijusio su augalų apsaugos produktų naudojimu invazinių augalų naikinimui melioracijos statinių ir vandens telkinių apsaugos zonose.

Paruošėme atmintinę pagal galiojančius teisės aktus.

Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 73 punktas nustato, kad draudžiama augalų apsaugos produktus naudoti melioracijos grioviuose, taip pat 1 metro pločio daugiamečių žolių apsaugos juostoje, kuri matuojama nuo melioracijos griovio šlaito viršutinės briaunos ir nustatoma vadovaujantis melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-218 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“. Ši nuostata netaikoma naikinant invazinius augalus, įrašytus į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 „Dėl Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašas) ar į 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo nurodytą Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių rūšių sąrašą, jei invazinių augalų neįmanoma sunaikinti kitomis priemonėmis ir jei tai numatyta invazinių rūšių populiacijų gausos reguliavimo veiksmų planuose (toliau – Veiksmų planas), kurie turi būti parengti vadovaujantis Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 352 „Dėl Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programos patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) nuostatomis ar saugomų teritorijų planavimo dokumentuose, laikantis augalų apsaugos produktų etiketėje nustatytų reikalavimų.

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) 99 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose draudžiama barstyti ar purkšti iš lėktuvų ar kitų skraidančių aparatų augalų apsaugos produktus ir mineralines trąšas, 100 straipsnio 2 dalyje – kad paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostose draudžiama dirbti žemę, naudoti trąšas, cheminius augalų apsaugos produktus, kitas chemines medžiagas ir jų mišinius, jeigu jie gali patekti į vandenį ir sukelti vandens ekosistemų pakenkimus.

Vadovaujantis Įstatymo 73 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 74 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 75 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 79 straipsnio 1 dalies 2 punktu, pedologiniuose, botaniniuose,  zoologiniuose ir botaniniuose-zoologiniuose draustiniuose draudžiama naudoti trąšas ir augalų apsaugos produktus, išskyrus jų naudojimą dirbamojoje žemėje, urbanizuotose teritorijose, taip pat augalų apsaugos produktų naudojimo invaziniams augalams naikinti atvejus, numatytus Veiksmų planuose ar saugomų teritorijų planavimo dokumentuose, taip pat atvejus, kai augalų apsaugos produktai naudojami, kai nustatomas užkrėtimas kenksmingaisiais organizmais arba aplinkos ministro nustatyta tvarka masinis miško kenkėjų išplitimas. Vadovaujantis Įstatymo 81 straipsnio 1 dalies 1 punktu,  telmologiniuose draustiniuose draudžiama kalkinti dirvožemį, naudoti trąšas ir augalų apsaugos produktus, išskyrus jų naudojimą dirbamojoje žemėje, urbanizuotose teritorijose, taip pat augalų apsaugos produktų naudojimo invaziniams augalams naikinti atvejus, numatytus Veiksmų planuose ar saugomų teritorijų planavimo dokumentuose.

Atsižvelgiant į aukščiau išvardintų teisės aktų nuostatas, naudoti augalų apsaugos produktus nedraudžiama:

  1. naikinant invazines rūšis melioracijos grioviuose, taip pat 1 metro pločio daugiamečių žolių apsaugos juostoje, kuri matuojama nuo melioracijos griovio šlaito viršutinės briaunos, jei invazinių augalų neįmanoma sunaikinti kitomis priemonėmis ir jei tai numatyta Veiksmų planuose ar saugomų teritorijų planavimo dokumentuose, laikantis augalų apsaugos produktų etiketėje nustatytų reikalavimų;
  2. pakrantės apsaugos juostoje, jei yra užtikrinamas cheminių augalų apsaugos produktų, kitų cheminių medžiagų ir jų mišinių, nepatekimas į vandenį;
  3. pedologiniuose, botaniniuose,  zoologiniuose, botaniniuose-zoologiniuose, telmologiniuose draustiniuose, jei jų naudojimas skirtas invaziniams augalams naikinti ir numatytas Veiksmų planuose ar saugomų teritorijų planavimo dokumentuose.